ANPRIZONN ZOT POU LAVI !

Go down

ANPRIZONN ZOT POU LAVI !

Post by Tahir Pirbhay on Mon Sep 22, 2008 2:48 pm

Krim kont enn inosan san defans

lil moris finn boulverse par devwal'man enn video kot nou trouv enn
seval finn masakre par bann barbar san pitye, ki finn fer lign'an'tet
lor nou bann lagazet weekend dernye.

video'la finn exibite lor youtube.com kot tou bann internot a'traver lemond vizite.

sa explik de'zafer :

1) bann barbar'la santi zot fyer seki zot finn fer ek

2) akoz zot, bann etranze ki boukou pa mem kone ki lil moris exis, pou
fer enn fos imaz lor nou ti'zil ki dan moris ena bann dernye sovaz ki
reste.

premye kestion ki enn etranze pou poz li, si lor enn inosan san defans zot kapav fer enn akt parey, alor lor enn imin...

eski li pa parey koumadir zot pe pran enn ti baba, zour li gro gro
betiz, koup so likou ek bril li ? tou'le'de zot inosan ek san defans !

tou dimounn ki ena limanite dan zot, kan zot get sa video'la, zot kapav
vomi zot trip, demoralize, tromatize ek zot larm kapav koule.

ou pa bizin enn proprieter zanimo pou afekte par sa krim la. prefer ou
pa enn proprieter zanimo si ou pa kapav elve li ek tret li avek dinite.
si zot zanfan vinn enn fardo pou zot, eski sa tret'man'la zot pou donn
li ?

seki nou, morisyen, pe per dan tou'sa, nou trouv sa bann lame'sal'la
sorti lor kosyon ek zot "case" res ranvwaye ziska ki li teign kouma
plizir lezot ka ouswa, zot gagn zis enn lamann banal.

si dan moris ti ena lapenn'de'mor, mo sir ek sertin, si nou fer enn
sondaz apre enn tel'krim, lamazorite morisyen ti pou vot pou donn lamor
sa bann kriminel'la.

malerez'man li pa le ka dan moris. seki nou, bann morisyen, bann imin avek leker ek konsyans demande, ANPRIZONN zot pou lavi.

zis sa opsyon'la pou kapav rann zistis anver enn inosan san defans, ek
repar nou pei ek nou lepep so limaz lor plan internasyonal.

nou an dey tan ki lazistis pa fer zistis !
Tahir Hussen Pirbhay

www.pirbhay.com

tahir.pirbhay@gmail.com

Tahir Pirbhay
New Member
New Member

Number of posts : 24
Registration date : 2008-03-28

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum