Langaz kreol dan lekol - “asimil pli boukou ek vit”

Go down

Langaz kreol dan lekol - “asimil pli boukou ek vit”

Post by Tahir Pirbhay on Thu Jul 24, 2008 2:57 pm

Repons pu Mamzel Prisheela Mottee so lartik pibliye dan forum Le Mauricien le 23 Zilyet 2008

Sa
fer plezir ki ou aksepte ki servi langaz kreol pou explik bann zanfan
fer zot konpran pli byen ek kouma ou dir dan ou lartik "Kreol li dans
nu kiltir li un deban methodes plis simple pu enseigne zenfan pu ki zot
kave assimile pli boku ek vite.""...asimil pli boukou ek vit." Ala kifer nou bizin li pou ki ena plis progre dan nou sistem ledikasyon !


Me mo trouv ou lexanp ki ou finn done pou kontradir lanseignman dan langaz kreol ziska form 3 andeor-kad.

Premyerman

bann fraz kouma "the teacher is battering the child" ek "ze par a la
boutik" ki ou dir "boku dimoune in bisin lire ou tend ca ban phraze
la", mo pa kone kot ou finn tann sa souvan, me dan mo lantouraz, zame
mo finn tann zot. Pou plis presizyon, mo definir mo rezyon "Port-Louis
: Terre-Rouge", kot ni mwa, ni mazorite bann abitan, pa koz angle ek
franse lakaz. Kitfwa ou pe fer referans avek zelev lekol primer ki pe
dekouver de nouvo langaz. Si mazorite bann adilt ti pe koz koumsa, alor
ki bann sant’dapel pe fer dan Moris, ek kouma lindistri tourist pe
prospere ? Seki vedir, mem si ena li, li byen minim ek san okenn
linportans.
Ek dezyem'man
lanseignman dan langaz kreol
ziska form 3 pena nanye a'vwar avek prononsyasyon bann mo angle ek
franse. Anseign bann zelev dan langaz kreol ziska form 3 pa vedir aret
lir angle ek franse. Si ou finn reazir lor sa lide'la, alor ou finn
mal'konpran. Si pa lir angle ek franse dan klas angle ek franse, alor
pena klas! Me apre ki lir bann konpreansyon ek explik bann pwin dan
konpozisyon, bizin pa atann zelev’la lev so lame pou explik li an
kreol. Souvan bann zelev lekol primer santi zot mal'a'lez pou ki zot
lev zot lame dan enn klas 40 zelev ek avoue ki zot pa finn konpran, per
ki profeser'la imilye zot ek intimide par langaz etranzer. Zot prefer
gagn zot explikasyon dan leson prive (si zot ena mwayen).


Li parey
kouma enn dokter, servis ki ou gagne dan lopital avek li ek dan so
konsiltasyon prive, li enn lemond diferans. Enn pratik ki zot tou kone,
« pa mwa ki finn invant sa ».


Si bann etranze prefer Moris pou
inplant zot bann sant'dapel li parski nou ena enn bon aksan mem si nou
pa koz zot langaz tou'le'zour. Kontrerman avek L’Ind, kot preske tou
klas fer an angle ek bann Indien koz angle boukou fwa plis ki bann
Morisyen me mem sa, zot laksan mediok. Laplipar bann Indien kan koz
angle, zot sonn vilin. Zot langaz maternel fer defo dan zot laksan.Enn ti lexanp, "The" = "Dee". Angle finn kit L’Ind, me L’ind obsede avek Angle...Kreol
li zoli parski li batar. Akoz li batar, li flexib. Ek parski li flexib,
li ena enn souples dan pronosyasyon seki fer nou zwir enn bon aksan pou
koz NINPORT ki langaz etranzer KAN BIZIN ek KOUMA BIZIN.Tahir Hussen Pirbhay


www.pirbhay.com
tahir.pirbhay@gmail.com

Tahir Pirbhay
New Member
New Member

Number of posts : 24
Registration date : 2008-03-28

View user profile

Back to top Go down

Re: Langaz kreol dan lekol - “asimil pli boukou ek vit”

Post by Sachin on Thu Jul 24, 2008 4:38 pm

Mo camouade,
mo compran ki to éna ène diskision ar to alterego, selman, tone pibliye sa lor to blog ek lor le moricien ek lor la, mamzelle mottee li oussi pé pibliyer lor 2 blog (blogspot/wp) dan le moricien ek mo siposer dan lézot forum. Exkiz moi si to pran li mal, li plis ressembler ene polition ki ene diskission.

Laisse mo rakont toi ene lexperiens.
Moi mo viv dan la France dépi bien lontan ek li pa ene soix personel. Selman mo touzour coz creol ek mo fier pou dir ki mo moricien ek africain. Ene foi mo ti Morice ek mone al dan ene magazin linze Rose-Hill. Mo rant dan magazin la ek mo dir madam la "bonzour madam, mo pe rode inpe la toile coton pou fer ene simiz". Madam la guet moi ar gro lizié ek an meme tan ene zene fam rant dan magazin ek dir li "Bonzour, ze seeerse di tissi avec des fler".
Madam la in vit blié mwa ek ine coumans okip mamzel la avek zot conversasion en Francais (potis???).

Sé ki ve dir ki dan Morice, zis couma kikene servi ene lot langaz ki kreol pou cozé, li met li ène nivo pli haut ki dimoune en face ek sa li tipikman moricien. Li ene moyen kiltirel ki moricien ena pou fer diferans ant se ki ena ledikasion ek seki pena ledikasion.

Ala kot la base sa problem ki to pe dekrir:
Souvan bann zelev lekol primer santi zot mal'a'lez pou ki zot
lev zot lame dan enn klas 40 zelev ek avoue ki zot pa finn konpran, per
ki profeser'la imilye zot ek intimide par langaz etranzer.

Bé moi si to le coné couma mo trouve sa debat la, mo pou ena ene sel repons: ki diferans li fer ki mo coze anglais, francais ou bien kreol tan ki dimoune ki devan moi pe capav compran se ki mo pe dir? Si to coze anglais ou bien francais zis pou montrer to zoli laksan li pa la peine koze parski li pa suiv prinsip fondamantal l'apprantissaz ene langaz ki: comminikasion.

Sachin
Member
Member

Male
Number of posts : 150
Age : 40
Location : Grenoble - France
Registration date : 2008-06-08

View user profile http://www.sachin-db.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum