Kiltir Bufon

Go down

Kiltir Bufon

Post by Tahir Pirbhay on Mon May 26, 2008 4:54 pm

Kan nu koz bann akter ek animater Morisyen, tutswit non bann bufon vinn
dan nu lespri. Li deplorab ki zis sa kategori'la ki kapav sirviv.
Zame avan nunn truv otan dimunn interese pu al teat. Me ki zot al fer
laba ? Zot al pey bann bufon pu fer bann bufonnri, koz koze napa, ek
suvan'de'fwa avek enn bon doz vilgarite, pu fer zot gagn riye. Avredir,
zot inn fer nu bann teat vinn bann sirk.
Apre zot bann sikse fu, zot pe fer sitcom lor televizyon. Ler ki
program la zwe, mo televizyon pa kapav brans lor mbc2.
Ena enn radio prive ki dapre sak sondaz li mem tuzur res kas pake. Zame
monn kapav apresye li parski ena enn zom ki res koz kuma enn vye matant
dan preske dan tu zot emisyon. Sekre so sikse, li dat depi so kreasyon
kot ti ena enn animater dan sa radio'la ki ti fer enn taba parski li ti
pe telefonn bann dimunn ek pran nisa ar zot. Linn disparet lor map,
nepli tann li aster: Bon Debara !
Lor enn lot radio prive, ti ena enn animater ki ti pe anim enn program
kot bann oditer telefone ek koz enn'de ti mo lor antenn, demand enn
sante ek pas bann dedikas. Animater'la pas so letan pran nisa, imilye,
servi bann langaz malprop avek so bann oditer. Li apel sa
“dekontrakte”, “tir stres” ! Seki pli sokan, nu demann nu kuma bann
dimunn kontan telefone ek gagn maltrete an direk ek fer sa napa'la vinn
zot idol.
Nepli tann li lor sa emisyon'la. Mo ti krwar ankor enn fwa bon debara,
me aster pli pir. Pe bizin get so figir dan bann reklam lor televizyon.
Bann lekter kapav kone ki reklam mo pe koze. Zot ena pu zize lekel pli
bufon! Bug'la ena enn fizyonomi ki byen resanble so lespri.
Eski (laplipar) Morisyen, zot enn ras sitan oprese uswa strese ki zot
bizin al pey bann bufon vilger pu vinn fer zot riye ?
Eski zot kontan imilyasyon an piblik, dimunn pran nisa ar zot, pu zot
santi lazwa dan zot leker ek “dekontrakte” ?
Tu seki serye, artistik, bon fim, bon lamizik, bann program intelizan,
fer laplipar morisyen gagn somey. Zot ena enn kiltir bufon pu pa dir
“grosye”. Pu bann ki panse mo pena enn bon sans'de'limur, les mo dir
zot ki mo pena ni pasyon ni pasyans pu bann bufonnri, seki zot ena an
ekse.
http://tahirpirbhay.blogspot.com

Tahir Pirbhay
New Member
New Member

Number of posts : 24
Registration date : 2008-03-28

View user profile

Back to top Go down

Re: Kiltir Bufon

Post by slasher on Mon May 26, 2008 5:32 pm

Agreed

Surtout pou banne animateurs radio la Laughing
avatar
slasher
Guitarist
Guitarist

Male
Number of posts : 525
Age : 30
Location : JUNGLE
Mood :
Registration date : 2007-10-10

View user profile http://koonul.wordpress.com/

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum