Extre enn Pyes - Dernye Akt

Go down

Extre enn Pyes - Dernye Akt

Post by Tahir Pirbhay on Mon Mar 31, 2008 3:42 pm

Enn gramaten, fam-la pe makiye devan laglas ek kan li fini, li
azenu devan so mari ki pe dormi, fer enn lizye du kuma enn mama pe get
so piti dormi ek anbras li lor so lazu. So mari leve, ek pus li...


Jistans twa depi mwa !

Monn mari plen avek to fason koze ek to latet jir pu konpran.

To agresivite ensit mwa pu vinn pli agresif ki twa.

Depi nu pe viv ansam tusel, mo ena lenpresyon ki to pe transform mwa an zanimo.

Seki explik de lane san okenn kreasyon artistik.

Mo pa sir si mo pu kapav viv avek to bann manyer pu lontan...

Sitan mo pe bwar bann konprime pu dormi, mo pe santi mwa deplizanpli
depresif ek lur, kumajir enn jimunn kinn perji jireksyon, ki nepli kone
kifer li vivan.

To pe detrir mo gu pu viv avek to bann ekzizans moral kan to mem to konport twa kuma enn fam ki ranpli ar imoralite.

Seki sorti depi to labus ek to fason viv, demanti seki to apel tomem.

To kone kifer maryaz aranze mars pli bien ki bann self-servis? Dan
premye-la ena respe. Enn relasyon ant enn mari ek fam, mem si laz inn
detrir romans, zot kapav viv ansam bien dan lamitye si ena respe.
Parkont, si ena lamur ek pena respe, li vinn enn lanfer ziska to kumans
ayir tomem pu amure avek seki fer twa sufer.

Monn abes mwa ziska pli pir pu fer sa relasyon marse ek zorji kan li
enn fyasko ek mo get mwa dan laglas, mo truv enn san lamurprop.

Si mo kontinye viv avek twa dan fason ki to ete, mo pu nepli kapav get momem.

To prezans pu fer mwa kontinye ena santima pu twa. Sekivejir, viv avek degu.

Mo pli gran fristrasyon, li pa kuma to jir, mo lanfans malere ek mo fami so inyorans.

Mo pli gran fristrasyon :

tonn fer mwa realize ki desizyon pli enportan ki monn pran dan mo lavi, li mo pli gran erer.

rido

Tahir Pirbhay

Tahir Pirbhay
New Member
New Member

Number of posts : 24
Registration date : 2008-03-28

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum